• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น ประเภทโครงการวุฒิบัตร หัวข้อจานโปรดคุณกำหนดได้ (Your Plate Change Your Life) เพื่อรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องโภชนาการและการก าหนดอาหาร โภชนากรในโรงพยาบาล หรือผู้ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น ประเภทโครงการวุฒิบัตร หัวข้อจานโปรดคุณกำหนดได้ (Your Plate Change Your Life) เพื่อรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องโภชนาการและการก าหนดอาหาร โภชนากรในโรงพยาบาล หรือผู้ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th