• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชุมชนหมู่ 6 พัฒนา (ไผ่เขียว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้ตระหนักถึงโทษและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สะพานต้นซอยชุมชนหมู่ 6 พัฒนา (หน้าบ้านนายโม ตั้งตระกลู)

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3790

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th