• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สายวิชาการสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อสังคม Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้กับความสามารถในการถ่ายทอดผ่านสื่อสังคม Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Inspiration Lab อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#http://info.vru.ac.th/?p=3870

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th