• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 13 กันยายน 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

พร้อมด้วย อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

#VALAYA

#VRU

#วไลยอลงกรณ์

#Visionary

#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness

#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#LikeToLearn

#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive

#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields

#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceAndFriendliness

#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#http://info.vru.ac.th/?p=4087

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th