• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Vice President on Guidelines Explanation For Three Projects Across Pathum Thani and Sa-Kaew Provinces

Vice President on Guidelines Explanation For Three Projects Across Pathum Thani and Sa-Kaew Provinces

On March the 22nd, 2022, Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, was the host of the meeting to explain the guidelines for the project of quality-of-life improvement and raise the income for people in the community, the project of elderly life improvement for retirement, and the project of integrated sub-district economic and social improvement (one sub-district, one university) in Pathum Thani area, Ayutthaya and Sa-Kaew provinces.

Asst. Prof. Piya Sanguansin, Vice President, and other related university staff also attended and acknowledged the explanations of the meeting, held in the room number 603, 6th floor of the Science Study Building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th