• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลผู้บริหาร

University Council

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2 copy
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย

E-MAIL: -

5 copy
ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

E-MAIL: cha_2479@hotmail.com

 คงตระกูล
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: -

 เสาวพฤกษ์
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: boonritr@gmail.com

 เทพอารักษ์
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: suwat3752.th@gmail.com

ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์
ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: puvanantc@gmail.com

.ดร
ศ.ดร.เดือน คำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: wp74laksana.roj@gmail.com

3 copy
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: cthawornchak@hotmail.com

9 copy
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: direkpatmasiriwat@gmail.com

8 copy
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: suwanabol1942@gmail.com

4 copy
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: viraphol.jira@gmail.com

5 copy
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-MAIL: usawanee.n@gmail.com

Member of the University Council by position

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

.ดร
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

E-MAIL: saisupot@vru.ac.th

อธิการบดี
 จีรังสวัสดิ์
นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

E-MAIL: Pattamavadee.je@gmail.com

ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

.ดร
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

E-MAIL: orasa@vru.ac.th

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Executive Representative Director

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: sasinan@vru.ac.th

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: jessada@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: sasithorn@vru.ac.th

7 copy
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

E-MAIL: nisa@vru.ac.th

faculty representative committee

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

.ดร
รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : chanta@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : tanawut@vru.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : darunsak@vru.ac.th

2 copy
ผศ.ชวาลา ละวาทิน
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

E-MAIL : chawala.la@vru.ac.th

.ดร
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

E-MAIL: narumol@vru.ac.th

University Administration

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

.ดร
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี

E-MAIL: saisupot@vru.ac.th

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

E-MAIL: sasinan@vru.ac.th

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

E-MAIL: jessada@vru.ac.th

.ดร
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

E-MAIL: narumol@vru.ac.th

chai
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
รองอธิการบดี

E-MAIL: chai@vru.ac.th

piya
ผศ.ปิยะ สงวนสิน
รองอธิการบดี

E-MAIL: piya.sa@vru.ac.th

Asistente del Presidente

ผู้ช่วยอธิการบดี

pitchayanee
ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: pitchayanee@vru.ac.th

siri
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: siriporn@vru.ac.th

chaiwut
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: chaiwut@vru.ac.th

tarapong
ผศ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: tarapong@vru.ac.th

rojanan
อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: rojjanant@vru.ac.th

aunchan
ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี

E-MAIL: anchan@vru.ac.th

Dean

คณบดี

03
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

E-MAIL: hansa@vru.ac.th

01
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-MAIL: nisa@vru.ac.th

02
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
คณะวิทยาการจัดการ

E-MAIL: rattana@vru.ac.th

05
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-MAIL: pisak@vru.ac.th

04
ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
คณะครุศาสตร์

E-MAIL: jitcharoen@vru.ac.th

ph-pannraphat
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รักษาราชการแทนคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

E-MAIL: pannraphat@vru.ac.th

benjaluk
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

E-MAIL: benchalak@vru.ac.th

kanruthai
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
บัณฑิตวิทยาลัย

E-MAIL: kanreutai@vru.ac.th

06
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

E-MAIL: prachayapachara@vru.ac.th

Director

ผู้อำนวยการ

nitivadee (1)
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

E-MAIL: nitiwadee@vru.ac.th

sasitorn
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

E-MAIL: sasithorn@vru.ac.th

taksina
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-MAIL: taksina@vru.ac.th

sekporn
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้

E-MAIL: sekporn@vru.ac.th

poonyanuch
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

E-MAIL: research@vru.ac.th

chaiwut
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว

E-MAIL: chaiwut@vru.ac.th

naree
ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต

E-MAIL: naree@vru.ac.th

Division Director

ผู้อำนวยการกอง

nitivadee (1)
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองกลาง

E-MAIL: nitiwadee@vru.ac.th

noy
นางนงลักษณ์ สมณะ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

E-MAIL: nongluk@vru.ac.th

jirapron
อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี
หัวหน้างานศูนย์ภาษา

E-MAIL: chiraporn@vru.ac.th

thanicha
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
หัวหน้างาน
มรภ.วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

E-MAIL: tannicha@vru.ac.th

Academic committee

คณะกรรมการวิชาการ

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ประธานกรรมการ

E-MAIL: sasinan@vru.ac.th

04
ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ

E-MAIL: jitcharoen@vru.ac.th

03
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ

E-MAIL: hansa@vru.ac.th

benjaluk
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ

E-MAIL: benchalak@vru.ac.th

05
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ

E-MAIL: pisak@vru.ac.th

02
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ

E-MAIL: rattana@vru.ac.th

chai
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
กรรมการ

E-MAIL: chai@vru.ac.th

01
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ

E-MAIL: nisa@vru.ac.th

aree
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
กรรมการ

E-MAIL: aree.sa@vru.ac.th

kanruthai
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ

E-MAIL: kanreutai@vru.ac.th

siri
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ

E-MAIL: siriporn@vru.ac.th

chaiwut
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ

E-MAIL: chaiwut@vru.ac.th

jirapron
อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี
กรรมการ

E-MAIL: chiraporn@vru.ac.th

kc
ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ

E-MAIL: kachin@vru.ac.th

sst
ผศ. ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ

E-MAIL: sasithorn@vru.ac.th

wsp
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: wassaporn@vru.ac.th

nty
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: -

pp
นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
ผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: -

rcp
นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

E-MAIL: ratchadaporn@vru.ac.th

University Affairs Promotion Committee

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
นางศิรรัตน์ ทงก๊ก
กรรมการ
ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
กรรมการ
ผศ.ดร.ฤดี กรุดทอง
กรรมการ
ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์
กรรมการ
ผศ. ร้อยโทหญิง วิภาวี เกียรติศิริ
กรรมการ
ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง
กรรมการ
นายวิกรม ปิติสุข
กรรมการ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
กรรมการ
นายธงไชย อึ้งเจริญ
กรรมการ
นายนพรัตน์ คุ้มศรี
กรรมการ
นายบุญยืน ผ่องใส
กรรมการ
ดร.สุเทพ บุญซ้อน
กรรมการ
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
กรรมการ
นายอภิชัย สุทธาโรจน์
กรรมการ
นายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง
กรรมการ
นายนัทธพงษ์ กรองใจ
กรรมการ
University Board of Directors

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
ผศ.ปิยะ สงวนสิน
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
รศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
Academic Council

คณะกรรมการสภาวิชาการ

ผศ. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ประธานสภาวิชาการ
ศ.เกียรติคุณ ดร.สิน พันธุ์พินิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.พิเศษ กัลยา แสงเรือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
กรรมการ
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการ
ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
กรรมการ
ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
กรรมการ
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
กรรมการ
ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
กรรมการ
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
University Personnel Administration Committee (B.E.A.)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th