• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
university administration
VRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

e-mail: supot@vru.ac.th

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

e-mail: sasinan@vru.ac.th

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

e-mail: jessada@vru.ac.th

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

narumol@vru.ac.th

อ.ไชย มีหนองหว้า

e-mail: chai@vru.ac.th

ผศ.ปิยะ สงวนสิน

e-mail: piya.sa@vru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

e-mail: pitchayanee@vru.ac.th

อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ

e-mail: siriporn@vru.ac.th

อ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

e-mail: chaiwut@vru.ac.th

ผศ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

e-mail: tarapong@vru.ac.th

อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่

e-mail: rojjanant@vru.ac.th

ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม

e-mail: anchan@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th