• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Third Microsoft Office 365 Education Training

The Third Microsoft Office 365 Education Training


On May the 27th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the training and open “The 3rd Microsoft Office 365 Education Training Program” by having Mr. Chai Meenorngwar, Vice President, as the moderator, and to describe the purposes of the training.

The main purpose of this training is to create understandings, and to make a good adaptation for their works and duties in the future.

The training will be held for 2 days onsite and online via Zoom Meeting, 26 – 27 of May, 2022 in the Valaya 2 meeting room on the 3rd floor of the Science Study Building.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th