• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Second Meeting of Local Community Products Development Project of 2022

The Second Meeting of Local Community Products Development Project of 2022

On January the 19th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the committee meeting of the second local community products development project of 2022, together with 2 vice presidents: Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, and Asst. Prof. Piya Sanguansin, along with related university staff and committee joined in the meeting.

The meeting was held in the SLB 603 meeting room, 6th floor of the Science Learning Building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th