• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Joy of Flute Sounds Workshop by The Major of Music, VRU

The Joy of Flute Sounds Workshop by The Major of Music, VRU

On August the 29th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, the President, presided over the activity “The Joy of Flutes Sound ” to the workshop “Thai Flute to Professional” of the 2nd generation, which is held by the Department of Arts and Cultures, corporates with the major of Music, Faculty of Humanities and Social Sciences, which is aimed to preserve Thai classic arts and promote the knowledge about instrument handiness, having Mr. Jakkrayuth Laisakul, lecturer of the College of Performing Arts, Mr. Pisan Srisod, a teacher from the Demonstration School of Ayutthaya Rajabhat University, Professor Sakchai Hatthakam, a teacher from Bang Pa-In School, and Asst. Prof. Wichian Thanalapprasert, lecturer of the major of Music, the faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

The workshop was held in the Rachanakarin Meeting Room, 5th floor of the 100th year building.    

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th