• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Draft of the New Units Structure, Review Implementation Committee To Restructure And Prepare The Manpower Framework

The Draft of the New Units Structure, Review Implementation Committee To Restructure And Prepare The Manpower Framework

On August the 1st, 2022, Asst. Prof. Dr. Jesada Kwamkhunkoei, Vice President, presided the meeting to acknowledge the draft of the new unit structure, review implementation committee to restructure and prepare the manpower framework of the fiscal year 2023-2027 with other university managers from various faculties and colleges.

The meeting was held in SLB 302, 3rd floor of the Social Learning Building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th