• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The 3rd Meeting of Research and Creativity Funds of 2022

The 3rd Meeting of Research and Creativity Funds of 2022

On March the 14th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, held the 3rd meeting of Research and Creativity Funds Management Committee of 2022 with Assoc. Prof. Dr. Narulmol Thanananta, Vice President, Assoc. Prof. Sasinan Setthawadbodee, Vice President, and other related university staff attended the meeting to discuss and acknowledge the agenda.

The meeting was held on the University Council meeting room number 3, 100th year building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th