• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The 11th Academic Conference and Exhibition “Thai Resource: 30 Years of Benefits to Thai citizen”

The 11th Academic Conference and Exhibition “Thai Resource: 30 Years of Benefits to Thai citizen”

On September the 19th, 2022, Assoc. Prof. Dr. Narumol Thananta, Vice President, attended the 11th academic conference and exhibition “Thai Resource: 30 Years of benefits to Thai citizen” which is held between the 19th to 24th of September, 2022.

There were also some activities such as academic conference, botanical garden showcase, the king’s philosophy to the living showcase, southern folk musical shows, and local-themed shops.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th