• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
Standard work and quality management

+ 0
จำนวนสายวิชาการ
+ 0
จำนวนสายวิชาการ

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

พันธกิจ

 • 1. เสริมสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพให้บุคลากรในสถาบันทุกระดับ

 • 2. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน กำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของสถาบัน และระบบการประเมินคุณภาพภายนอก

 • 3. ดำเนินการพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ ภายในและภายนอก

 • 4. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงาน จัดให้มีการติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพทุกหน่วยงาน

 • 5. นำเสนอรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี ต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

 • 6. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผ่านการรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 7. สนับสนุนให้มีระบบ กลไก ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม และชีวิตประจำวันของนักศึกษา

 • 8. ดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 • 9. จัดทำรายงานการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.)

 • 10. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน

ติดต่อ

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

ห้องกองกลาง ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ 

02-5290674 ต่อ 492

เว็บไซต์

http://qa.vru.ac.th/index.html

E-mail

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th