• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Responsibility Project From Thai Fintech and Gives Disposable Facemasks

Social Responsibility Project From Thai Fintech and Gives Disposable Facemasks

On March the 17th, 2022, Asst. Prof. Jesada Kwamkhunkoei, Vice President, attended the meeting to listen and acknowledge to the Social Responsibility project from Thai Fintech Co., Ltd, and received 10,000 units of disposable facemasks to give to other faculties, staff, and students in the university.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th