• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
President Over The Meeting To Host A Welcome Ceremony For General’s Campus Visit Next Week

President Over The Meeting To Host A Welcome Ceremony For General’s Campus Visit Next Week

On January the 6th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the meeting to arrange the welcome ceremony for Gen. Dapong Ratanasuwan, Privy Councilor, on visiting the faculty of education, following the succession reports from the university deans, and meeting with student representatives on the 3rd floor of the 100th year building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage by Thursday the 13th, January 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th