• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
President On the VRU Demonstration  School Committee Meeting To Discuss School’s Academic Plans of 1/2022

President On the VRU Demonstration School Committee Meeting To Discuss School’s Academic Plans of 1/2022

On January the 11th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, was the host of the first VRU Demonstration School committee meeting of 2022, with Assoc. Prof. Sasinant Sethawatbodee, Vice President, participated the meeting along with other committee and related staff from university and demonstration school.

The meeting was held in the University Graduate meeting room number 409, 4th floor of the 100th year building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th