• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (รอบสี่) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 14 กันยายน พ.ศ 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา 1/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th