• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรและสาขา
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

หยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการตลาดและพนักงานต้อนรับ)

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ 4

ข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 6/2565

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th