• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรและสาขา
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินี

ข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรและนิสิต นักศึกษา ในสังกัดตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล Microsoft Office 365″

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th