• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
โครงการ สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสในการทํางาน ผ่านค่านิยม VALAYA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสในการทํางาน ผ่านค่านิยม VALAYA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสในการทํางานผ่านค่านิยม VALAYA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีบุคลากรแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้อง SLB302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3JCxsHz

#VALAYA

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th