• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ

อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณด้านข้างเรือนไทย

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th