• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
การประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK)

การประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK) หลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง และหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม โดยมี ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดและกล่าวต้อนรับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากโรงเรียนต่างๆ และคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการศึกษาในโรงเรียน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงและร่วมพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กับทางโรงเรียน การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้ย 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th