• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์” นำทัพบุคลากรในมหาวิทยาลัย แสดงพลังต้านทุจริตคอร์รัปชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565

“อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์” นำทัพบุคลากรในมหาวิทยาลัย แสดงพลังต้านทุจริตคอร์รัปชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565

“อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์” นำทัพบุคลากรในมหาวิทยาลัย แสดงพลังต้านทุจริตคอร์รัปชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ว่า ตามเจตนารมณ์ 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ในด้านความโปร่งใส ต่อสาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารและบุคลากร มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร วัฒนธรรมการทำงานของมหาวิทยาลัย ด้วยการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สุดท้ายคือด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน สามารถเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th