• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
“มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022”

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022”

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ทัศนคติ และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จัดแสดงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ลานกิจกรรมสปอร์ตไลท์ Zpell Future Park Rangsit

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th