• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
MOU Signing With Kanai Educational Institution, Japan.

MOU Signing With Kanai Educational Institution, Japan.

On June the 24th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the extension of the Memorandum of Understanding (MOU) between Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and Kanai Educational Institution, Japan, having Dr. Ken Kanai, Chairman of the Board of Trustees, Kanai Educational Institution, as an endorser to this MOU extension, there also were some casual discussions and exchanges about the procedures and policies of each other in order to make a strong bond between the two institutions.

The signing was held in the Valaya Meeting Room, 3rd floor, of the 100th year building.   

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th