• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายสราวุฒิ ตันติประสุต Head of Operations Corporate Services & Healthcare, Thailand บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเนื้อหาในการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร พร้อมทั้งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ส่วนงานโภชนบริการ โภชนบำบัด และงานอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถร่วมงานกับบริษัทได้ทันที เมื่อสำเร็จการศึกษา และร่วมพัฒนาทรัพยากรด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนการฝึกอบรมวิชาการ สัมมนาวิชาการ และการวิจัยอีกด้วย โดยจัดการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#http://info.vru.ac.th/?p=3521

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th