• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Local Product Development Business Plans Contest Under the Project of Academic Service Development

Local Product Development Business Plans Contest Under the Project of Academic Service Development

On April the 19th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, was the host of the opening of Local Product Development Business Plans Contest under the project of Academic Service Development for Spatial and Issue Research and Innovation, with Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, Asst. Prof. Piya Sanguansin, Vice President, and other related university staff joined the contest to listen and exchange ideas in the Uni Learning Space and Sandbox, 1st floor of the Science Study Building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

In the evening, Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, presided over the contest to announce and give prizes to the project contest winners.

The contest was held in the Uni Learning Space and Sandbox, 1st floor of the Science Study Building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th