• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Kanai & Fukui Educational Institution Founder Visits The University And Discusses About University’s MOU

Kanai & Fukui Educational Institution Founder Visits The University And Discusses About University’s MOU

On April 25th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, with Mr. Chai Meenorngwar, Vice President, and Dr. Rojjanant Songyoo, Assistant to the President, presided over the meeting in order to welcome Dr. Ken Kanai, Founder of Kanai & Fukui Educational Institution, Japan, and his team visiting Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage to strengthen the bond between two institutions, also discussed about the Memorum of Understanding (MOU) which has been signed since March the 17th, 2017.

The meeting was held in the Valaya meeting room, 3rd floor of the 100th year building.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th