• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Kanai Educational Institution Visits The University Campus

Kanai Educational Institution Visits The University Campus

On August the 19th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, Mr.Chai Meenorngwar, Vice President, Dr. Rojjanant Songyoo, Assistant to the President, International Relations Division officers, and other related university staff, presided over the meeting to welcome teachers and students from Kanai Educational Institution, Japan, for visiting the campus and returning a signing MOU to Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

In the afternoon, leading by Dr.Rojjanant and Ms.Praewpun including the IRD team showed the students and teachers from Kanai Educational Institution around the university and presented them with a Thai traditional dance performed by the major of performing arts students “Thai Traditional Dance: Joyful of the City Vibe, The Beauty of Lanna” and also visiting the Faculty of Industrial Technology to greet with academic staff and witnessed some of the student projects.

The International Relations Division would like to highly thank all of the university committees and students to help welcome teachers and students from Kanai Educational Institution visiting the campus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th