• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร  สังกัดงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

JOB15

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th