• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
job news
VRU

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
HR-job

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อสอบแข่งขัน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวรับสมัครงาน
HR-job

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) เพื่อเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน
HR-job

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการตลาดและพนักงานต้อนรับ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th