• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
job news
VRU

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
HR-job

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขับรถตู้) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถมินิบัส/รถบัส/รถบรรทุก) สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th