• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Equality Network Partners  Exhibition Project

Equality Network Partners Exhibition Project

On July the 5th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, welcomed the host and participants of Equality Network Partners Exhibition Project : Renewable energy technology by the Sufficiency Economy Philosophy, Sa Kaew Province, with Asst. Prof. Piya Sanguansin, Vice President, having Mr. Natthachai Numpoonsuksan, Sa kaew vice governor, as the host of the following ceremony.

There was a discussion about the direction of promotion and development stability and sustainability in renewable energy for the community organization network procession in Sa Kaew Province, which is held in the King’s Philosophy Building, Valaya Alongkorn under the Royal Patronage, Sa Kaew campus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th