• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาสมรรณะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy

การพัฒนาสมรรณะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy

 อย่าพลาด!!! 

เพราะชีวิตต้องไม่หยุดเรียนรู้ 

สำนักเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กับหลักสูตรDL101–การถ่ายทําและตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น (VideoShootingand VideoEditing Workshop) 

 ในวันที่ 1, 8, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th