• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

 • คณะครุศาสตร์

ภาควิชาของคณะครุศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
-การศึกษาปฐมวัย
-คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
-ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ภาษาอังกฤษ)
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-ภาษาไทย
-ภาษาจีน
-การประถมศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
-การศึกษาปฐมวัย
-คณิตศาสตร์
-เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาไทย
-ภาษาจีน
-คณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ภาษาอังกฤษ)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

 • คณะวิทยาการจัดการ

ภาควิชาของคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

4 ปี
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เเละซัพลายเชน
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจปลีกสมัยใหม่
-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
-สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย
-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
2ปี
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(ต่อเนื่อง)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

-คณิตศาสตร์ประยุกต์
-ฟิสิกส์ประยุกต์
-นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
-เคมี
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-นวัตกรรมดิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
-การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
-นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
-คหกรรมศาสตร์
-มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-โภชนาการและการกำหนดอาหาร
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
-ศูนย์วิทยาศาสตร์

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
-หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ
-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

-เทคโนโลยีการจัดการเกษร
-เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

 • บัณฑิตวิทยาลัย

ภาควิชาของบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรปริญญาตรี
-สาธารณสุขศาสตร์
-การจัดการสถานพยาบาล
-อนามัยสิ่งแวดล้อม
-สุขภาพและความงาม

หลักสูตรปริญญาโท
-จัดการระบบสุขภาพ

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาควิชาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

-บริหารธุรกิจบัณฑิต
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
-บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-ศิลปศาสตรบัณฑิต

ติดต่อคณะ / หน่วยงาน
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7

รายละเอียดเว็บไซต์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th