• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Ing_Orn Wongsriruksa

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Department of Information Technology, Faculty of Science and Technology
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Course Content

ผลงานวิชาการ
SIT328 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น(ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) )

  • Draft Lesson

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th