• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
0(0)

Ing_Orn Wongsriruksa

  • Duration 16m
  • Total Enrolled 0
  • Last Update 22 February 2022

Description

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Department of Information Technology, Faculty of Science and Technology
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Topics for this course

1 Lessons16m

ผลงานวิชาการ?

SIT328 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น(ภาคปกติ (มหาวิทยาลัย) )
Draft Lesson

About the instructor

5.00 (1 ratings)

3 Courses

1 students

Free

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th