• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Comm Arts Students Meet Expert Film Makers

Comm Arts Students Meet Expert Film Makers

On July the 7th, 2022, Asst. Prof. Dr. Prakorbkiat Imsiri, President of the Digital Communication and Multimedia major, presided over the communication arts activity to provide the fundamental knowledge of Communication Arts for the first year students, having many expert film makers and producers from various film companies ,such as : Miss Thipphasiri Kaewted, TV shows titles designer and TV shows producer, Dara Video.ltd, Mr. Jakkrit Buaaim, Sound Engineer of Kecco Studio Complex ltd, who had taken a role of sound engineer, recorder of famous Thai animation “9 Satra” and many more from CH7 HD.

The activity was held between 27th of June – 5th of July, 2022, Communication Arts building, Faculty of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th