• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการ หมวดที่ 4 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อมูลการรายงานฯ EdPEx ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี ศรีนครินทร์ และระบบออนไลนน์ #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

 การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการ การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like_to_learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance_and_Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

Social media and online performance for teaching

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#วไลยอลงกรณ์#http://info.vru.ac.th/?p=3671

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีย์กุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#วไลยอลงกรณ์#http://info.vru.ac.th/?p=3666

“ศิลปะในการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling archives)”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ศิลปะในการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling archives)” ณ Uni Learning Center and Sandbox ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#วไลยอลงกรณ์ #http://info.vru.ac.th/?p=3658

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 ห้อง 409 อาคาร 100 ปี สมเด็นพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

งานส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 งานส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จนสามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท ซีเคเค ไฟร์-เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด ในการเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจัดการอบรม ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

 มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้างและจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทน ศูนย์ สำนัก ร.ร.สาธิตฯ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th