• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลและมัลติมิเดีย จัดประกวดภาพถ่าย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลและมัลติมิเดีย ได้ตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “พูดถึงวไลย คิดถึงอะไร” ในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาภายใต้ชื่องาน “Comm’ Arts Show Case 2022” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์มัณฑนา สีเขียว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลและมัลติมิเดีย นายทวีศักดิ์ ปานเทวัญ และนายสายัญ เทียบแสน เป็นคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้นำผลงานโชว์ ในนิทรรศการดังกล่าว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #http://info.vru.ac.th/?p=4124 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #http://info.vru.ac.th/?p=4118 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ”

วันที่ 28 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธาน ในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ” ซึ่งในปีนี้ได้มีอาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 14 ท่าน จากคณะและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนสาธิต โดยมีผู้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ มีการแสดงจากคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นระหว่างพี่ น้อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #http://info.vru.ac.th/?p=4115 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

การลงนามบันทึกความเข้าใจ “MOU” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองทัพอากาศ

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “MOU” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองทัพอากาศ ว่าด้วย เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรบีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #http://info.vru.ac.th/?p=4110 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #http://info.vru.ac.th/?p=4107 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี น.ส.สุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร ร่วมลงนามความร่วมมือ ในการนี้ ได้มีผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมภาคบริการและภาคธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการตามข้อตกลง จัดอาจารย์หรือผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง MS 216 คณะวิทยาการจัดการ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

พิธีวางพวงมาลา “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #http://info.vru.ac.th/?p=4103 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น […]

บุคลากร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมรับฟังแนวทางและวิธีปฏิบัติในการสรรหาอธิการบดี

วันที่ 21 กันยายน 2565 รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานการประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการสรรหาอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเข้าร่วมชี้แจง ในการนี้บุคลากรได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการสรรหาอธิการบดี ในครั้งนี้ ทั้งในห้องประชุมเพชรบีวิทยาลงกรณ์ 2 ตึกเรียนรวมสังคม ชั้น 3 และผ่านทาง Facebook Live : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

ประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

วันที่ 22 กันยายน 2565 ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอ และประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) “Lifelong Learning” ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th