• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี“การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่: การศึกษาสำหรับทุกคน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี “การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่: การศึกษาสำหรับทุกคน” ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/index.php

The Third Microsoft Office 365 Education Training

On May the 27th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the training and open “The 3rd Microsoft Office 365 Education Training Program” by having Mr. Chai Meenorngwar, Vice President, as the moderator, and to describe the purposes of the training. The main purpose of this training is to create understandings, and to make a good adaptation for […]

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเพิ่มเติม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 Education สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 อบรมตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบ Online และ Onsiteรุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 อบรมตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 22 พฤษภาคม 2565สามารถลงทะเบียน โดยการสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/3rFp2Z2 การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรม1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องมีอีเมล์ Office 365 ของมหาวิทยาลัย (อีเมล์@365.vru.ac.th) สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/vrums3652. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องทำการติดตั้ง Microsoft Teams ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/download-app

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th