• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ “New tertiary education: Education for all”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี “New tertiary education: Education for all” ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/index.php

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเพิ่มเติม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 Education สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 อบรมตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบ Online และ Onsiteรุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 อบรมตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 22 พฤษภาคม 2565สามารถลงทะเบียน โดยการสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/3rFp2Z2 การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรม1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องมีอีเมล์ Office 365 ของมหาวิทยาลัย (อีเมล์@365.vru.ac.th) สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/vrums3652. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องทำการติดตั้ง Microsoft Teams ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/download-app

The Training of “VRU Research Incubation Development for Research Funds

On May the 3rd, 2022 Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over to the training “VRU Research Incubation Development for Research Funds” with Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, other teachers, and related university staff. The training was held in the lounge number 2, 3rd floor of the 100th year building.

Kanai & Fukui Educational Institution Founder Visits The University And Discusses About University’s MOU

On April 25th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, with Mr. Chai Meenorngwar, Vice President, and Dr. Rojjanant Songyoo, Assistant to the President, presided over the meeting in order to welcome Dr. Ken Kanai, Founder of Kanai & Fukui Educational Institution, Japan, and his team visiting Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage to strengthen the bond between […]

Post-Orientation Cultural Activity For Graduating Foreign Students By International Relations Division, VRU

The foreign students are about to leave Thailand in the next couple of months ahead, we wish all of you remember all the good times you have had with us here in our university and in Thailand. Post-graduation trip for foreign students, holding by The International Relations Division of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, the purposes of […]

Local Product Development Business Plans Contest Under the Project of Academic Service Development

On April the 19th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, was the host of the opening of Local Product Development Business Plans Contest under the project of Academic Service Development for Spatial and Issue Research and Innovation, with Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, Asst. Prof. Piya Sanguansin, Vice President, and other related university staff joined the contest […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th