• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Campuses and Education
VRU

วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
วิทยาเขต จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

เลขที่ 1177 หมู่2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000  โทรศัพท์ 037-447043 โทรสาร 037-447111

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขต กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพ (หลักสูตรนานาชาติ)

153 ปากซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร : 02-2153653-4 , 02-2153856

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th