• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบ ปม (แบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ)

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/syenfkikqnErZ41A7

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/wHt5Jmh9fsuuLR7V6

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/bc5j9rWyLtNvJteZ6

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/f3zb3FVvzwVJkTnX7

ลิ้งค์แบบประเมิน >>https://forms.gle/JkDAJQd1axKrpFAB9

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th