• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

President Over The Meeting To Host A Welcome Ceremony For General’s Campus Visit Next Week

On January the 6th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the meeting to arrange the welcome ceremony for Gen. Dapong Ratanasuwan, Privy Councilor, on visiting the faculty of education, following the succession reports from the university deans, and meeting with student representatives on the 3rd floor of the 100th year building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the […]

President On the VRU Demonstration School Committee Meeting To Discuss School’s Academic Plans of 1/2022

On January the 11th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, was the host of the first VRU Demonstration School committee meeting of 2022, with Assoc. Prof. Sasinant Sethawatbodee, Vice President, participated the meeting along with other committee and related staff from university and demonstration school. The meeting was held in the University Graduate meeting room number 409, 4th floor […]

The President Over The 1st Research and Creativity Funds of 2022

On January the 12th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the managers of the 1st Research and Creativity Funds of 2022 meeting, with the following Vice Presidents of VRU: Assoc. Prof. Sasinan Setthawatbodee, Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Mr. Chai Meenorngwar, other related university managers and staff, together joined in the meeting. The meeting was held in […]

Academic Collaboration With The Sheriff of Ta Phraya District

On January the 18th, 2022, Assoc. Prof. Sasinan Setthawatbodee, Vice President, joined the meeting of academic collaboration with Mr. Susoros Puengboon, sheriff of Ta Phraya district, Sa Kaew Province, to establish the literature and potential development for citizens of Ta Phraya district, with a purpose to increase the job employment within the area. The meeting was held in the Ta […]

The Second Meeting of Local Community Products Development Project of 2022

On January the 19th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the committee meeting of the second local community products development project of 2022, together with 2 vice presidents: Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, and Asst. Prof. Piya Sanguansin, along with related university staff and committee joined in the meeting. The meeting was held in the SLB 603 […]

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี“การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่: การศึกษาสำหรับทุกคน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี “การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่: การศึกษาสำหรับทุกคน” ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/index.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th