• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารด้านงบประมาณงานการเงิน บัญชี และงานพัสดุ (ERP)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารด้านงบประมาณงานการเงิน บัญชี และงานพัสดุ (ERP) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3115

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting) #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #http://info.vru.ac.th/?p=3129

“การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4”

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) นำโดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม ประธานกรรมการ  รศ.ดร.กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย กรรมการ  รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ กรรมการ  ผศ.ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม  กรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย ผศ.ปิยะ สงวนสิน  อ.ไชย มีหนองหว้า  รองอธิการบดี  ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการ  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting) #VALAYA#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 22 ธันวาคม 2564ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting)  ให้แก่อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคมในการลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาให้สามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการดำเนินงานในชุมชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองและการสร้างนวัตกรรมสังคม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย  อึ้งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิกรรม จำนวน 98 คน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

PITCHING CONCEPT IDEA

ขอเชิญสร้างทีมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Pitching โมเดลนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน โดยลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านคิวอาร์โค้ด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

how to ทิ้ง “เริ่มต้นใหม่กับหัวใจดวงเดิม”

“ทิ้งอย่างไร….ให้หัวใจดวงเดิมยังคงอยู่แม้สิ่งที่อยู่ในหัวใจจะไม่เหมือนเดิม” “การเสริมสร้างพลังใจให้ตนเอง” ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรหลังจบการเสวนา พุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th