• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีย์กุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#วไลยอลงกรณ์#http://info.vru.ac.th/?p=3666

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#วไลยอลงกรณ์#http://info.vru.ac.th/?p=3671

Social media and online performance for teaching

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

 การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการ การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like_to_learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance_and_Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการ หมวดที่ 4 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อมูลการรายงานฯ EdPEx ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี ศรีนครินทร์ และระบบออนไลนน์ #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

กิจกรรมการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล Microsoft Office 365 รุ่นที่ 3

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรม”การอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล Microsoft Office 365 Education” โดย อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งจัดขึ้นทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 3 ) เพื่ออบรมบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมMicrosoft Office 365 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) #วไลยอลงกรณ์#valaya#vru#มรวอ. #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and […]

กองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3 / 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการดี ประธานการประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่าง ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #วไลยอลงกรณ์#valaya #vru #มรวอ. #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

The Third Microsoft Office 365 Education Training

On May the 27th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the training and open “The 3rd Microsoft Office 365 Education Training Program” by having Mr. Chai Meenorngwar, Vice President, as the moderator, and to describe the purposes of the training. The main purpose of this training is to create understandings, and to make a good adaptation for […]

โครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้กับบุคลากร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #วไลยอลงกรณ์#valaya#vru#มรวอ. #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th