• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธานการในการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2564 โดยมีพิธีตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” โดยในช่วงเช้า ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น จึงได้ นิมนต์พระสงฆ์ ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยได้จัดงาน ณ บริเวณเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 11/2564”

วันที่ 22 กันยายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 11/2564  พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี  คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน   ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พระบารมีปกเกล้าเหล่าข้านิกร ราชภัฏวไลยอลงกรณ์น้อมสดุดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th