• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 4

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Social media and online performance for teaching

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ “New tertiary education: Education for all”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“ศิลปะในการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling archives)”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

งานส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเพิ่มเติม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 Education สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 อบรมตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินี

ข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรและนิสิต นักศึกษา ในสังกัดตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล Microsoft Office 365″

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตฯ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและผู้ฝึกสอนขอพรจากอธิการบดี”ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31″

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th