• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ข่าวรับสมัครงาน

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์อาหาร)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลและมัลติมิเดีย จัดประกวดภาพถ่าย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ครั้งที่ 5/2565

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

The 6th VRU SUSTAINABLE Development committee meeting of 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

The VRU’s International Relations Division Meets With HR And Manager of EVA Airways

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)

ข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (รอบ ๗)ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การลงนามบันทึกความเข้าใจ “MOU” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองทัพอากาศ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2565

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขับรถตู้) สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คนงานสิ่งแวดล้อม) สังกัดงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาทราบ-นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาขอให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและให้นักศึกษาเข้าไปกรอกคำร้องขอจบได้ที่ลิงก์ http://forms.gle/UEk2qkSEhvfDpb787

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พิธีวางพวงมาลา “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

บุคลากร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมรับฟังแนวทางและวิธีปฏิบัติในการสรรหาอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ข่าวประชาสัมพันธ์

The 5th Senior University Council Committee Meeting

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 5/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

The 11th Academic Conference and Exhibition “Thai Resource: 30 Years of Benefits to Thai citizen”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณภายในศูนย์อาหาร จำนวน ๑๑ ร้าน และจำนวน ๒ ซุ้ม (รอบ ๒)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการประเภทร้านถ่ายเอกสารและรับส่งพัสดุ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ร้าน (รอบ ๒)

ข่าวศึกษาต่อ

รับสมัครนักศึกษา TCAS 66

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี ครั้งที่ 4/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) เพื่อเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 9/2565

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Articles Submission Date of Tertiary Education: Education for All 2022 Has Been Extended.

ข่าวประชาสัมพันธ์

IRD’s Post-Orientation at Ayutthaya

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 EdPEx 326 คะแนน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

ข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

IRD Visa and Passport Extension For Foreign Students and Teachers

ข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้) สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 (Update)

ข่าวประชาสัมพันธ์

The Joy of Flute Sounds Workshop by The Major of Music, VRU

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกิจกรรม ” คนเเสดเกมส์ ครั้งที่ 12 “

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kanai Educational Institution Visits The University Campus

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วิพากษ์โครงสร้างคณะ กรอบอัตรากำลังที่พึงมี คณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์”

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อสอบแข่งขันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อสอบแข่งขัน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้าน คอมพิวเตอร์) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8 /2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการร้านค้า
บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒ ร้านค้า (รอบที่ ๓)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ VRU Café จำนวน ๓ ร้านค้า
ประเภทร้านชาไข่มุก จำนวน ๑ ร้าน ประเภทร้านนำเสนอสินค้า จำนวน ๒ ร้าน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้) สังกัดงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานวิชาศึกษาทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th