• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

Undergraduate
VRU

ระดับปริญญาตรี

graduate level
VRU

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท-ปริญญาเอกเต็มเวลา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

สมัครเรียนสัมฤทธิบัตร (บัณฑิต)

ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​