• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศึกษาต่อ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียน ที่ 1/2565 สมัครได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ถึง 30 พ.ค. 65

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียน ที่ 1/2565 สมัครได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ถึง 30 พ.ค. 65

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th