• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลผู้บริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม Social Enterprise Day โชว์ศักยภาพ วิศวกรสังคม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมไหว้ครูคณะครุศาสตร์

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดียินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

The Draft of the New Units Structure, Review Implementation Committee To Restructure And Prepare The Manpower Framework

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th